Vad vill vi?

Skånes Kärngårdsförening arbetar för ett hållbarare Skåne. Vi uppmuntrar till diskussion om hur vi ska lösa framtidens försörjning på ett fossilfritt sätt. Vi arbetar gärna tillsammans med lokala grupper ur Omställningsrörelsen och har valt att bli medlem/delägare i Sambruket i Sösdalabygden, ett omställningsprojekt i mitten av Skåne.

Skånes 20-talet kärngårdar är vår kontaktyta utåt. Gårdarna ser väldigt olika ut, några är kärntorp, andra fullskaliga jordbruk, men alla har tre saker gemensamt.

-de arbetar med Öppenhet på olika sätt (beroende på gårdens struktur). Man kan tex ta emot gårdsbesök, hålla kurstillfällen, vara värd för odlingsprojekt och studiecirklar, ta emot skolgrupper, ordna arrangemang för sina kunder.

-de arbetar med Varsamhet, vilket brukar visa sig främst i odlingsmetoderna men också i hur man hanterar frågor kring energi och näringsämnen. Alla de skånska kärngårdarna är till exempel ekologiskt odlade.

-de arbetar med Framsynthet dvs gårdsförvaltarna har tänkt igenom och förberett sig för situationer då samhällets "normala" funktioner har upphört. Det kan handla om att ha tillgång till dricksvatten eller att kunna lagra saker när man saknar el, men också om mer övergripande tankar som hur gården kommer att klara sig om de fossila bränslena blir mer svåråtkomliga.

I stadgarna finns en ändamålsparagraf som talar om vad föreningen ska arbeta med. Den ser ut så här:
  • verka för att kunskaper om kretsloppsanpassade och hållbara jordbruksmetoder bevaras och utvecklas på skånska kärngårdar

  • medverka till insamling och spridning av kunskaper om självförsörjning
  • skapa opinion i frågor om samhällets hållbarhet och sårbarhet
  • samarbeta med andra skånska organisationer och enskilda som delar intresse för föreningens frågor
  • verka för ökad samverkan mellan stad och land
  • skapa mötesplatser för människor